سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهروز فیروزی نژاد – کارشناس رسمی دادگستری استان خوزستان در بخش حوادث ناشی از کار
علی مشکینیان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
فریدون جعفریان – کارشناس بهداشت حرفه ای

چکیده:

عمده ترین بحثی که معمولا در ارتباط با حوادث و بیماریهای شغلی متناسب با نوع فعالیت ها درجوامع مختلف مطرح است اجرای تعهدات کارفرما یامدیران صنایع مطابق با ضوابط قانونی در زمینه سالم سازی محیط کار و گرایش به سمت استانداردسازی در محیط های کار است بعنوان یک اهرم موثر می توان از سازمانهای بیمه گر نام برد که می توانند از ترفندهایمتفاوت و تقویت جنبه های انگیزشی درجلب توجه کارفرمایان به سوی سالم سازی محیط های کار استفاده نمایند و این امر محقق نمی گردد مگر بواسطه بازنگری در قوانین موجود و اعمال سیاستهای مربوط به پیشگیری از حوادث