سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

پرستو کفیل – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات امن دانشگاه علم و صنعت
محمود فتحی – استادیار دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

به دلیل افزایش تعداد خودروها و ترافیک جاده ای، میزان تصادفها افزایش پیدا کرده است. علت عمده تصادف، خطای اطلاعاتی است. راننده به علت اینکه اطلاعات ضروری را دریافت نکرده و یا دیردریافت می کند، نمی تواند عکس العمل مناسب را برای جلوگیری از تصادف اتخاذ نماید. اگر بتوانسطح اطلاعات راننده از محیط اطراف را گسترش داد تحول شگرفی درایمنی حمل و نقل به وجودمی آید.این مهم از طریق مبادله اطلاعات با استفاده از تجهیزات خاصی میسر می گردد که اطلاعات را بسیار سریعتر به راننده میرساند و او عکسالعمل مناسب را در زمان مناسب بروز میدهد شبکه های بین خودروییVANET) مبنای سیستمهای نقلیه هوشمندITS) هستند که به کنترل ترافیک و جلوگیری از تصادف و کاربردهای دیگر اختصاص یافتهاند. آمار روزانه تصادفات ، مهندسان شرکتهای خودروسازی و مخابراتی را بر آن داشت تا به ساخت و طراحی خودروهایی بپردازند که بتوانند با سیستم نقلیه هوشمند حرکت کنند. خودروها ، اطلاعات ترافیکی و امنیتی را با تجهیزات کنار جادهای وخودروهای دیگر مبادله مینمایند تا سفری مطمئن داشته باشند.در این گزارش سعی در تعریف عملکرد این شبکهها و کاربردهای جلوگیری از تصادف و برخی تکنولوژیهای قابل استفاده در خودروها به منظورپیشگیری از تصادف خواهیم داشت.