سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس شیخ الاسلامی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علی ادبی – کارشناس ارشد حقوق

چکیده:

بی تردید درحوزه جرائم مرتبط با قاچاق سیاست های کنترل و پیشگیرانه میتوانددربرطرف کردن مخاطرات امنیتی درمرزها و شهرهای مرزی مرزی کازساز باشد سیاست های پیشگیرانه محیطی با تاکید برمحیط جغرافیایی و اجتماعی شهرهای مرزی علاوه برشناسایی ویژگیهای جغرافیایی این نقاط برجمعیت ساکن براین مناطق نیز متمرکز بوده و فرهنگ و ساختارهای قومی قبیله ای این مناطق را نیز مورد مداقه قرارمیدهد این مبحث نقطه تمرکز سیاست های کنترل سرزمینی را دربرگرفته درمجموعه ای به نام ژئوپولیتیک یا سیاست جغرافیایی مورد بررسی قرارمیگیرد دربررسی پدیده قاچاق مشروبات الکلی عوامل و زمینه های متعددی دخالت دارند که درتبیین و بکارگیری یک سیاست جنایی موثر مطالعه و شناسایی تمام این عوامل میتواند راهگشا باشد درواقع نه تنها درمرحله سیاست گذاری نیاز به یک رویکرد چندوجهی با تمرکز برتمام ابعاد موضوع وجود دارد بلکه درمرحله اجرایی نیز رویکرد چندنهادی به پیشگیری از جرم با بکارگیری تمام ابزارهای موجود راهکارهای موثر قلمداد میگردد.