سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صادق فاضل – کارشناس ارشد مهندسی برق، سازمان صنایع دریایی
ایمان عرفانیان – کارشناس مهندسی ساخت و تولید، سازمان صنایع دریایی

چکیده:

قابلیت تعمیر یکی از ویژگیهای ذاتی کیفیت هر سیستمی بهشمارآمده و معیاری است از توان سیستم جهت بازگشت از حالت خرابی به حالت کارکرد. ارزیابی و ارتقاء قابلیت تعمیر سامانههای صنعتی دریایی که معمولا بسیاری از آنها در شرایطی سخت و دور از ساحل کار میکنند، و در شرایط میدانی کار آنها ممکن است تجهیزات پیشرفته و نیروی متخصص تعمیرات دردسترس نباشد، از اهمیت خیلی زیادی برخوردار است. در این مقاله راهکار و نتایج تحقیقات انجامشده در زمینه ارزیابی شاخصهای تعمیرپذیری و قابلیت دسترسی یک نوع سامانه هیدرولیکی دریایی ارائه میشوند. رویکرد این تحقیق بر ارتقاء قابلیت تعمیر در دوره طراحی (پیشگیری) سیستمها است تا در دوره بهرهبرداری (درمان) از آنها. برای دستیابی به این نتایج رفتار سیستم با استفاده از ترکیبی از روشهای تحلیلی و شبیهسازی مدلسازی و بررسیشده است. همچنین در این زمینه چند بسته نرم افزاری به زبان Matlab تهیه گردیده است.راهکار ارائهشده در این مقاله علاوه بر جنبه علمی، کاربردی بوده و میتواند در ارزیابی و ارتقاء قابلیت نگهداری و قابلیت دسترسی طیف وسیعی از سایر سامانههای بهکاررفته در صنایع دریایی، هوایی، فضایی، اتمی، برق، نفت و غیره مورد استفاده قرار گیرد.