سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فواد قادرمزی – شرکت ساختمانی ژیان، سرپرست دفتر فنی سد ژاوه
سیدبشیر مختارپوریانی – کارشناس فنی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، تهران
علی اصغر حاج ملاعلی – مجری طرح سد ژاوه و سامانه انتقال، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، ت
شهرام محضرنیا – مدیر امور مهندسی عمران طرح سد ژاوه و سامانه انتقال شرکت توسعه منابع آ

چکیده:

اصطلاح بتن غلتکی به نوعی از بتن اطلاق م یشود که کارایی بسیار پایین و عملیات تراکم آن توسط غلت کهای لرزاننده را هسازی است. این بتن دارای اسلامپ صفر است که در کاربری آن برای ساخت سدهای بتنی وزنی، همچون سدهای خاکیلایه لایه پخش و متراکم م یشود. اگرچه این نحوه اجرا باعث سرعت اجرایی بالاتر نسبت به سدهای بتنی معمولی و کاهش قابل توجه مشکلات و معضلات کارگاهی بتن ریزی حجیم گشته و لیکن احتمال پایداری سد در برابر نیروهای جانبی بعلتضعف نسبی در مقاومت برشی بین لای های در محل درزهای اجرایی، نیازمند توجه خاصی است.از سوی دیگر در ساز ههای هیدرولیکی، کنترل تراوش آب از سازه بتنی پدید های است که در اعم موارد اهمیت آن بیشتر ازپارامترهای مکانیکی بتن است. دستیابی به تراز مورد نیاز از لحاظ آ ببندی و کنترل نشت از میان بدنه سدها یکی دیگر ازمقول ههای بسیار مهم در امر طراحی و اجرای ساز ههای مذکور است مجموع دو عامل فوق حساسیت توجه به درزهای اجرایی را در ساخت سدها با روشRCC به خوبی مشهود م ینماید. دراین خصوص معیارهای مختلفی برای نامگذاری درز هها و نحوه برخورد با این درز هها ارائه شده است. در این نوشتار سعی بر آن است تا بر اساس تحقیقات آزمایشگاهی و میدانی در پروژه سد مخزنی ژاوه، روش جدیدی برایتعیین نوع درز هها، که بصورت عملی نیز تجربه شده، پیشنهاد گردد.