سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشته شیروی – دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی برنج کوب – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در امضای حلقوی آستانهایt, n)tنفر از اعضای یک گروهn نفره با همکاری یکدیگر به صورت یکباره امضایی را به نیابت از کل گروه انجام میدهند به صورتی که هویت امضاکنندگان اصلی فاش نمیشود. در سالهای اخیر طرحهای امضای حلقوی مبتنی بر شناسهی زیادی ارائه شده است. در طرحهای مبتنی بر شناسه کلید خصوصی راPKG تولید میکند و لذا حتی با فرض اعتماد به این مرکز همواره امکان جعل امضای موجودیتها از سوی وی وجود دارد. در کاربردهای حساس لازم است کلید خصوصی فرد که به منظور امضا به کار میرود صرفاً در اختیارخود او باشد. در این مقاله یک شمای امضای حلقوی آستانهای مبتنی بر شناسه با استفاده از زوجنگارهای دوخطی ارائه شده است. در این طرح به منظور جلوگیری از جعل امضا توسطPKGراهکاری ارائه شده است. در این راهکار، به جای استفاده از یکPKG با استفاده از روش آستانهای، چند گرهیPKG با همکاری یکدیگر، کلید خصوصی موجودیتها را تولید میکنند. این طرح اولین امضای حلقوی آستانهای مبتنی بر شناسه است که در آن امکان جعل توسطPKG عملاً منتفی است.