سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود فرزام – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

بر اساس مدل تعمیم یافته ی Muttoni، مدل مکانیکی جدیدی پیشنهاد می شود که تخمین خوبی از ظرفیت برش پانچ و ظرفیت دورانی اتصالات دال-ستون مستطیلی به دست می دهد. به منظور ارزیابی این مدل، نتایج آزمایش های تجربی با مقادیر تخمین زده شده توسط این مدل مقایسه می شود. آزمایشها بر روی چهار نمونه ی آزمایشگاهی متشکل از صفحات مستطیلی تخت واقع بر روی تکیه گاه های ساده، که دیوارهای مستطیلی شکلی در مرکز به آنها متصل می شد، انجام شد. در این آزمایشها مقادیر متفاوتی برای نسبت ابعادی دیوارها و خروج از مرکزیت نسبی انتخاب شد. تمامی نمونه ها، گسیختگی از نوع پانچ ترد از خود نشان دادند. نتایج به دست آمده از آزمایشهای تجربی با مقادیر برآورد شده توسط آئین نامه های ACI و EC2 و مدل مکانیکی پیشنهادی مقایسه گردید. نشان داده می شود که مقادیر خیزها، ظرفیت دورانی و ظرفیت پانچ محاسبه شده توسط مدل مکانیکی پیشنهادی نزدیک به مقادیر به دست آمده از آزمایش ها می باشند. این مدل علاوه بر پیش بینی مد گسیختگی پانچ -ترد و یا پانچ -تسلیم، قادر به درنظر گرفتن تاثیر پارامترهای مختلف بر رفتار برشی اتصالات فوق الذکر نیز می باشد.