سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرداد برهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه یزد
رضا مرشد – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه یزد

چکیده:

دردیوارهای برشی بتن مسلح به دلایل معماری ممکن است دیوارهای برشی به صورت همبند و با تیرهای کوپله میانی باشند. تحلیل تیر کوپله به دلیل عمق زیاد با روشهای معمول تحلیل تیرها مطابق ندارد از روشهای جدید پیشنهادی آیین نامه ACI برای طراحی تیرهای عمیق روش خرپایی strut & tie است که در این تحقیق کاربرد آن برای تحلیل و طراحی تیرهای کوپله مورد ارزیابی قرارگرفته است دراین تحقیق چند نمونه دیوار برشی با تیرهای کوپله به ابعاد مختلف بانرم افزار ANSYS آنالیز شده و با توجه به کانتور تنشهای اصلی و نسبت طول به ارتفاع تیر کوپله ۲ مدل خرپایی برایتحلیل و طراحی پیشنهاد شده است.