سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه عباسی طرئی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
عباس حق اللهی – استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محمدصادق طاهرطلوع اول – استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

با گسترش شهرنشینی، افزایش جمعیت، نیاز به اسکان در شهرها و جلوگیری از گسترش افقی شهرها، احداث ساختمانهای بلند در دنیا رو به افزایش است. در این تحقیق سه قاب فولادی ۱۰ ۱۵ و ۲۰ طبقه که معرف سازه بلند میباشد با سیستم سازهای مختلط، طبق ویرایش دوم استاندارد ۲۸۰۰ طراحی شدهاست و تحت ویرایش سوم ۲۸ موردارزیابی قرارگرفتهاست. با توجه به سطوح عملکردی تعریف شده ساختمان ضعیف بوده و با سه روش بهسازی میشود. روشهای بهسازی عبارتنداز: افزایش مقاطع ساختمان، افزودن مهاربند فولادی ضربدری و به کارگیری میراگر جرمی تنظیمشده. طبق نتایج، در مدلهای بهسازی شده، سطح عملکرد به ایمنی جانی رسیدهاست. با این وجود بهکارگیری میراگرجرمی تنظیمشده درکاهش پاسخ سازه مناسبترمیباشد