سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدزکریا علوی – کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی مازندران ساری
حمیدرضا سعیدی گراغانی – دانشجویکارشناسی ارشد مرتعداری
مجتبی سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بیابان

چکیده:

جنگلهای مانگرو ایران جنگلهایی یک دست هستند که از گونه حرا تشکیل شده و فقط در بخش کوچکی از سواحل جنوبی گونه چندل با وسعتکم دیده می شوددراین تحقیق گونه چندل Rizophora mucronata از جنس Avicenniaceae که جنگلهای آن یکی از مهمترین مراکز زیستی پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی و همچنین آبزیان دریایی به شمار می روند موردبررسی قرارگرفت مطالعه حاضر درمنطقه خور سورگلم واقع در ۵۰ کیلومتری شرق شهرستان جاسک انجام شد دراین خور دو نقطه یکی در فضای خالی بین توده های جنگلی حرا وجود و دیگری در دشت های اطراف جنگلهای حرا انتخاب گردید بذرهای مورد نیاز از توده جنگلی موجود در خور آذینی واقع در شهرستان میناب تهیه شد. کشت مستقیم بذر حداکثر ۲۴ ساعت بعد از تهیه انجام گرفت بذرها به فاصله ۱/۵ متر از یکدیگر ونهالها به فاصله دو متر از یکدیگر کشت گردید دراین تحقیق سه تیمار کشت مستقیم بذر چندل در نیمه اول مرداد ماه کشت نهال سه ماهه چندل در اول آبان ماه و کشت نهال شش ماهه در اول بهمن ماه موردآزمایش قرارگرفت. ضمنا در این بررسی کشت مستقیم بذر چندل علاوه برسهولت اجرا با ۸۴/۳۳ درصد ماندگاری در فضای خالی توده های جنگلهای موجود و ۷۱/۳۳ درصد ماندگاری در اطراف توده های جنگل موجود بعد از یکسال دارای بیشترین میزان موفقیت بوده است ازلحاظ هزینه اجرای پروژه کشت مستقیم بذر با هزینه ۳۶۰/۱۵ هزارریال در ۳۰۰ اصله کم هزینه ترین روش بوده که این میزان در کشت نهال شش ماه چندل به رقم ۱۱۷۷/۰۵ هزارریال در ۳۰۰ اصله افزایش یافته است در نهایت مشخص گردید کشت مستقیم بذر چندل در فضای خالی توده های جنگلی موجود کم هزینه ترین روش بودهکه از سوی دیگر دارای بیشترین میزان موفقیت نیز بوده است.