سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم احمدی ششده – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تهران
اکبر چشمی – استادیار دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران

چکیده:

روشهای متعددی برای کمی کردن متغیرهای شکل دانه (گردشدگی، کرویت و زبری) وجود دارد. امروزه باتوسعه علوم کامپیوتری، پردازشگرهای تصویری سه بعدی و داده های رقومی، کمی کردن این متغیرها بخصوص زبری که در اکثر مطالعات نادیده انگاشته میشود امکانپذیر شده است. جهت ارئه شاخصی کمی که بتواند تعریف صحیحی از زبری سطح دانه ارائه نماید، مدلی سه بعدی از دانههای مربوطه و با مقیاس بزرگمورد نیازاست. در این مقاله مدل سادهای معرف مصالح دانه ای در نرم افزار ZBrush طراحی شده است و نحوه کمی کردن زبری و به دست آوردن شاخص زبری با استفاده از آن توضیح داده شده است. در ادامه مقاله با ارائه شاخص زبری مربوط به شش مدل سهبعدی با زبریهای مختلف، کارایی و صحت مدل ارائه شده مورد ارزیابی قرار گرفته شده و شاخصهای زبری به دست آمده از روشهای مختلف با یکدیگر مقایسه شده اند.