سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس ذوالفقاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
عبدالله سهرابی بیدار – استادیاران دانشگاه تهران
محمدرضا ملکی جوان –
نرگس یزدخواستی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

تزریق سیمان روشی است که بطور گسترده جهت بهبود خصوصیات مکانیکی و نیز اببندی توده سنگ استفاده می شود کنترل نتایج عملیات تزریق درمراحل اجرای تزریق اتمام و بهره برداری یکی از مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرارگیرد تاثیر عملیات تزریق سیمان معمولا توسط نتایج آزمایشهای نفوذپذیری تایید می شود که این روش براینشان دادن میزان تغییرات ایجاد شده درخصوصیات مکانیکی توده سنگ بصورت مقادیر کمی کافی نمی باشد تزریق سیمان باعث کاهش نفوذپذیری و بهبود دروضعیت درزه ها و درنهایت افزایش امتیاز توده سنگ درسیستم های طبقه بندی مهندسی سنگ میشود بنابراین با اندازه گیری مقادیر شاخص کیفی توده سنگ Q درمغزه های بدست آمده از گمانه های تزریق شده میتوان میزان کارایی و موفقیت امیز بودن عملیات تزریق دربهبود کیفیت توده سنگ را نشان داد این مقاله به معرفی روش نگاربرداری Q به عنوان روشی ساده برای ارزیابی تاثیر تزریق سیمان بهبود کیفیت توده سنگ پرداخته و نتایج حاصل از نگاربرداری Q دردو پانل تزریق آزمایشی GSL GSR درساخت گاه سدبازفت را مورد بررسی قرار داده است