سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدجعفر حجازی – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، اهواز
مهدی امینی زاده – کارشناس ارشد راه و ترابری
سینا خالدی – کارشناس ارشد راه و ترابری

چکیده:

به منظور کاهش سوانح جادهای راهکارهای مختلفی به کار برده م یشود. اما آنچه حائز اهمیت است، انتخاب بهترین گزینه های موجود با در نظر گرفتن معیارهای مختلف می باشد. یکی از معیارهای موجود در انتخاب بحث هزینه های یک طرح از جنبه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و … می باشد. به منظور انتخاب بهترین گزینه ها و اولویت بندی گزینه های مختلف روش های گوناگونی به کار برده می شودکه از آن جمله می توان به تحلیل هزینه- فایده اشاره نمود. در این تحقیق تلاش شده است تا برخی از راهکارهای موجود به منظور کاهش سوانح جاد های با استفاده ازتحلیل هزینه- فایده و با توجه به شرایط استان خوزستان اولوی تبندی شده و ارائهشوند