سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

احمد شفاعت – شرکت خدمات مدیریت و مهندسی خردآما
سیداکبر هاشمی –

چکیده:

دنیای حاضر، دنیای خردورزی و خردگرائی است. پایه خرد بر دانش و پایه دانش بر اطلاعات و اطلاعات بر دادهها استوار است. بدون شک سازمانهای تخصصی و به ویژه سازمانهای تخصصی مردمنهادNGO`s در این میان و برای تولید دانش و حرکت جامعه به سمت خردورزی نقشی به سزا دارند.انجمن بتن ایران متشکل از حدود ۷۰۰ عضو حقوقی، ۲۵۰۰ عضو حقیقی و ۲۵۰۰ عضو دانشجویی که بطور عمده از فرهیختگان جامعه هستند و یکی از بزرگترین سازمانهای تخصصی مردمنهاد تلقی میشود میتواند نقش مؤثری حداقل در تولید دانش تخصصی خودبتنایفا نماید. اعضای انجمن اعم از حقیقی و حقوقی از دانش پراکنده بشکل صریح و ضمنی برخوردارند، چنانچه با یک طراحی سیستمی بتوان موجب بهم پیوستن دانش موجود در بین اعضا شد، میتوان به ارتقای دانش بتن در سطح ملی کمکی مؤثر نمود و از همافزایی توانایی حاصله استفاده بهینه بعمل آورد. در سال ۱۳۶۴ هنگامی که تدوین آییننامه بتن ایران آغاز شد، تعداد کارشناسان و متخصصان بتن در کشور بمراتب کمتر از امروز بودند. در آنزمان فناوری اطلاع رسانی وجود نداشت ولی امروز حداقل در بین جامعه فنی کشور این امر شکل فراگیر بخود گرفته است. تجربه اجرایی ما نیز طی سه دهه اخیر بسیار افزایش یافته است. ساخت هزاران بنای بتنی سنگین و میلیونها مترمربع ساختمانهای مسکونی و عمومی به دانش عملی ما در زمینه بتن افزوده است. یک برآورد ساده نشان میدهد در بیست سال اخیر حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب بتن ریختهایم و در همین مدت حدود ۸۰٫۰۰۰ طرح اختلاط داشتهایم و باید حدود ۲۵ میلیون نمونه بتن را نیز آزمایش کرده باشیم. از طرف دیگر تجارب بینالمللی نیز به دانش ما افزوده است و آخرین دستاوردهای علمی دنیا به سرعت و راحتی در اختیار ما قرار میگیرد. اما آنچه در این میان رخ مینماید این است که فاصله آنچه هست با آنچه باید باشد، بسیار زیاد است و در راه و روش ما برای بهرهگیری از این دانش انباشته تحول چشمگیری مشاهده نمیشود. مقاله حاضر سعی بر آن دارد که ضمن معرفی مدیریت دانشKnowledge managementبه عنوان راه کاری که میتواند به انباشت ونشر دانش ما در زمینه بتن بیافزاید، نقش دستاندرکاران صنعت بتن در کشور و به ویژه انجمن بتن را بعنوان نقشی کلیدی در مدیریت دانش مطرح نماید