سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سجاد سرخانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- گروه مهندسی برق
سودابه سلیمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- گروه مهندسی برق
بابک مظفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- گروه مهندسی برق

چکیده:

شرکتهای توزیع با دارا بودن منابع تولید پراکنده و بارهای قابل قطع میتوانند در بازارهای برق مشارکت فعال داشته و با ارائهی پیشنهادهای استراتژیک ب رای آنها، سود خود را افزایش دهند. در این مقاله، یک مدل پیشنهاددهی استراتژیک بهینه برای حداکثر کردن سود شرکتهای توزیع در بازار روز – پیش ارائه شده است. در مدل پیشنهادی، فرض شده که شرکتهای توزیع، دارای تولید پراکنده و بار قابل قطع بوده و آنها را در بازار پیشنهاد میدهند. مدل پیشنهادی به صورت یک مسألهی بهینه سازی دو سطحه فرمول نویسی شده که سطح بالایی نشاندهندهی شرکتهای توزیع و سطح پایینی نشاندهندهی بهره بردار مستقل سیستم است. در سطح پایینی، مسألهی تسویهی بازار برای حداقل کردن هزینه های بهره برداری حل میشود و در سطح بالایی، سود شرکت های توزیع حداکثر میشود. مدل پیشنهادی با استفاده از نرم افزار GAMS حل شده و یک سیستم ۸ شینه برای مطالعه عددی آن بکار رفته است . نتایج، اهمیت این مدل را در تعیین پیشنهادهای بهینهی شرکتهای توزیع نشان میدهد.