سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی حسین صمدی – استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده:

در اقتصاد سنجی داده های پانلی بحث های بسیار متفاوتی مطرح می شود. آزمونهای ریشه ی واحد و آزمونهای همجمعی پانلی از جمله ی این بحث ها است که امروزه توجه خاصی را به خود جلب کرده اند. آزمون های مورد استفاده در متون تجربی اقتصادی ایران به واسطه ی استفاده از نرم افزارهای خاصی چون Eviews و Stata معطوف به آزمون های خاصی شده است. این در حالی است که بسیاری از مسائل و پیشرفت های اخیر در اقتصاد سنجی نادیده گرفته می شود. در مقاله ی حاضر، یک مرور و دسته بندی جامعی از آزمون های همجمعی پانلی با در نظر گرفتن مسائلی از قبیل وابستگی مقطعی، شکست ساختاری، همگنی و ناهمگنی پانل، متوازن و نامتوازن بودن داده ها،اندازه ی پانل (کوچک و بزرگ) صورت گرفته است. آشنایی با این مسائل در کارهای تجربی کمک شایانی توجه به محققین برای جلوگیری از به دست آوردن روابط کاذب خواهد کرد.