سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مطهره محسن پور – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نادعلی بابائیان جلودار – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مسعود توحید فر – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج

چکیده:

نیاز به افزایش ظرفیت تولید پروتئین های نوترکیب به شدت احساس می شود . پروتئین هایی نظیر واکسن ها، آنتی بادی ها وآنزیم های صنعتی از این نظر مطرح می باشند. امروزه بیان چنین پروتئین های نوترکیبی در گیاهان مورد توجه قرار گرفته است . کلروپلاست های توتون در این زمینه انتخابی جذاب محسوب می شوند. با مهندسی کلروپلاست های توتون زمینه ای مستعد برای بیان پروتئین های نوترکیب در مقیاس تجاری فراهم شده است . این گیاهان ۵ تا ۲۵ درصد کل پروتئین قابل حل سلولی را در برگ ها جای می دهند و زمانی از بیان اید ه آل تر اطمینان حاصل می شود که سیستم بیانی مناسبی را برای مهندسی کلروپلاست استفاده کنیم، که این سیستم، وکتورها، کاست های بیانی و سامانه هایی برای حذف ژن نشانگر را شامل می شود. اجرای تکنولوژی تراریزش پلاستید در محصولات گیاهی دیگر، به هر حال، مشکل بوده و باع ث به تأخیر افتادن استفاده از آنها شده است . همچنین تلاش می شود تا تراریزش پلاستید به محصولات زراعی اصلی برای محدود نگه داشتن ژن توسعه داده شود و از آنجایی که پلاستیدها در اکثر گیاهان توسط گرده پراکنده نمی شوند، لذا الحاق تراژن در ژنوم پلاستید نگرانی انتشار آن را منتفی می کند . در این مقاله پیشرفت های اخیر در تراریزش پلاستید مرور شده اند و تنگناهای مرتبط با اجرای تراریزش پلاستید در محصولات جدید تعیین شده است