سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود عباسی فخر – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه
بهمن نجفی – استادیار، گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
شهرام جمالی – استادیار، گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

امروزه، سوخت بیودیزل به دلایل زیادی از جمله تجدید پذیری و آلایندگی کمتر نسبت به سوختهای فسیلی،به عنوان جایگزینی مناسب برای سوختهای فسیلی، پذیرفته شده است. در این تحقیق سوخت بیودیزل از هفت نوع روغن گیاهی و به روش ترانساستریفیکاسیون، با استفاده از الکل اتانول تولید گردید. ترکیبات اسیدهای چرب موجود در این سوختها با استفاده از آزمونGC-Mass مشخص گردید. به منظور بررسی تأثیر درصد وزنی اتیل استرهای موجود در سوخت بر خاصیت گرانروی آن، سوختهای تولید شده با درصدهای وزنی مشخص و متفاوتی با یکدیگر ترکیب شده و ۲۴۰ نمونه سوخت بدست آمد. گرانروی هر یک از نمونهها مطابق با استاندارد ASTM اندازهگیری شد . از دادههای بدست آمده به منظور مدلسازی گرانروی سوخت بیودیزل بر اساس درصد وزنی اتیل استر اسیدهای چرب موجود در آن استفاده گردید. در ایجاد مدل شبکه عصبی، درصد وزنی اتیل استر اسیدهای چرب موجود در هر نمونه سوخت به عنوان ورودیهای شبکه و گرانروی اندازهگیری شده به عنوان خروجی شبکه در نظر گرفته شدند