سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روح اله عزیزی تفتی – دانشجوی دکتری مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
حسن مسلمی نائینی – استاد مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی سلمانی تهرانی – استادیار مکانیک، دانشگاه شهرکرد
محمدمهدی کسایی – دانشجوی دکتری مکانیک ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

عیب کمانش لبه در محصولات شکلدهی غلتکی سرد علاوه برمشکلات ظاهری باعث کاهش کارآیی آنها در مراحل بعدی تولید میشود. لذا تخمین و کنترل آن از اهمیت بالایی برخوردار است. دراین مقاله روش جدیدی پیشنهاد شد تا بدون انجام آزمایشهای پرهزینه و نیز با پرهیز از شبیه سازیهای اجزای محدود زمانبر، وقوع کمانش در لبه محصول بررسی شود. در روش پیشنهادی فرض شدکه ورق اولیه در نتیجه کشیدگی بیشتر در ناحیه بال، انحنایی رو به پایین دارد و طرف دیگر آن در محل تماس با غلتکهای ایستگاه قبلی، به صورت تیر یک سر گیردار است. دو نوع شبیه سازی ساده وسریع در نرمافزار آباکوس انجام شد که در اولی دو غلتک در ایستگاه شکلدهی بعدی ورق را بالا آوردند و در دومی دو صفحه تخت زاویهدار ورق را پرس کردند. مشاهده شد که با افزایش زاویهشکلدهی، نسبت انرژی تغییرشکل در شبیه سازی اول به دوم با طی کسر کمتری از جابهجایی عمودی دچار افت میشود. بدین ترتیب در صورتی که نسبت انرژی تغییرشکل شبیه سازی اول به دوم تا قبل از ۰/۶ طی شدن فاصله عمودی افت کند کمانش در ورق اتفاق میافتد. با افزایش زاویه شکلدهی، مقدار کمانش در لبه افزایشیافت