سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم شریفی تشنیزی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی- موسسه مهندسین مشاور ایمنسازان
مهدی عباسی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی- موسسه مهندسین مشاور ایمنسازان

چکیده:

نخستین گام طراحی تونل در سنگهای ضعیف، تعیین وضعیت زمین از لحاظ پتانسیل لهیدگی یاجابجاییهای وابسته به زمان در اثر ایجاد و ترآیب تنشهای القایی حین حفاری است. این مسأله علاوه بر تعیین روش حفاری، انتخاب سیستم نگهداری را نیز درآنترل دارد .از این رو برآورد میزانلهیدگی، پیش بینی آثار آن و انتخاب روش حفاری و نگهداری مناسب از چالشهای حرف های مهندسان تونل است .میزان اثر این پدیده به خواص زمین شناسی، میدان تنش، جریان آب زیرزمینی، فشار آبمنفذی و خواص ژئوتکنیکی توده سنگها بستگی دارد. تونل انتقال آب سبزکوه به طول بیش از ١٠ کیلومتر در استان چهارمحال و بختیاری طراحی گردیده و به روش حفاری مکانیزهTBM) حفاری خواهد شد. تودهسنگهای مسیر تونل از جنسهای آهک، آهک مارنی، مارن، شیل، ماسهسنگ و دولومیت تشکیل گردیده و ضخامت روباره در قسمتهای میانی بهبیش از ١٠٠٠ متر میرسد. براساس بررسیهای انجام شده بخش عمده ای از مسیر این تونل از میان سنگهای ضعیف و آبدار و با روباره زیاد می گذرد و احتمال بروز پدیده لهیدگی در آنها زیاد است.مسیراین تونل براساس پارامترهای زمینشناسی و ژئوتکنیکی به ٣٩ زون تقسیم شده آه در این مقاله به ارزیابی پتانسیل وقوع لهیدگی در هریک از آنها با روشهای توصیفی و آمی پرداخته شده و نتایج حاصل با یکدیگر مقایسه شده است.