سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدنوید مقیم – استادیار – دانشگاه شهرکرد
محمود محمدرضاپورطبری – استادیار – دانشگاه شهرکرد

چکیده:

تحلیل پایداری سازههای دریایی به دلیل مرتبط بودن روش طراحی مناسب و ایمنی این سازهها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مطالعه پایداری موجشکنهای سکویی از طریق بررسی عرض فرسایش یافته سکو مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت تخمین عرض فرسایشیافتهموجشکن سکویی، روابط و روشهای مختلفی ارائه شده است. با توجه به اینکه بین نتایج آزمایشگاهی که از آزمایشگاههای متفاوت بدست آمدهاند بعضاً پراکندگی قابل توجهی نیز مشاهده شده است لذا شبههای به نتایج حاصله از روابط ارایه شده بر اساس تکتک این دادههای آزمایشگاهی وارد میشود که در نتایج تحقیقات پژوهشگران در این زمینه نیز یاد شده است. بر اساس مدلهای شبیهسازی نرم همچون مدل شبکه عصبی استاتیکیSANN) در این تحقیق اقدام به پیشبینی عرض فرسایشیافته موجشکن جهت حفظ پایداری این سازهها شد. بدین منظور دادههای آزمایشگاهی مرتبط با عرض فرسایشیافته موجشکن که از تحقیقات ( ۲۰۰۳ Tørum et al Lykke Andersen (2006,Moghim et al. ( و ( ۲۰۱۱ بدست آمده است مورد استفاده قرار گرفتهاند. با توجه به تحلیل حساسیت ساختار شبکه نسبت به پارامترهای مؤثر بر آن همچون تعداد لایه و نرون، ساختار برتر جهت پیشبینی پیشنهاد میشود. در این ساختار ۵ پارامتر ورودی جهت پیشبینی عرض فرسایش نظر گرفته شد. جهت مقایسه برتری نتایج ارائه شده توسط ساختار پیشنهادی از شاخص خطای میانگین مجذور خطاMSE) استفاده گردید. ارزیابی مقادیر خروجی حاصل از پیشبینی نشاندهنده کارآیی بالای این روش جهت برآورد عرض فرسایشیافته موجشکن برای شبیهسازی در شرایط آینده میباشد