سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهاره جنتی – کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده:

پیشبینی وقایع آینده از آن جهت حائز اهمیت است که میتوان بر اساس آن،راهکارها،راهبردها و سیاس تهای مناسب را به ویژه در زمینه مسائل اقتصادی بهکار برد.در این تحقیق سعی بر آن است که مصرف حامل هایانرژی(فرآوردههای نفتی) که شامل نفت سفید،نفت کوره،گاز مایع،بنزین و نفت گاز است و همچنین گاز طبیعی را در کل اقتصاد توسط روشARIMA پیش بینی کرد.دوره مو رد مطالعه شامل سالهای ۱۳۸۹-۱۳۷۰ می باشد که ۳ سال آخر جهت قیاس پی ش بینی الگو با مقادیر واقعی می باشد .در نهایت با توجه به کاهشمصرف حاملهای انرژی و گاز طبیعی طی سالهای ۸۹ و ۹۰ به دلیل صرف ه ج ویی ناشی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی که مطابق با قانون هدفمندسازی یاران ه ها م یباشد،مصرف برای سالهای ۱۳۹۴ -۱۳۹۱ پی ش بینی شده است.نتایج نشانگر کاهش ۳۰ درصدی در مصرف فرآوردههای نفتی و کاهش ۲۵ درصدی در مصرف گاز طبیعی تا پایان سال ۱۳۹۴ (همزمان با اتمام برنامه پنجساله توسعه)میباشد