سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا قاسمی – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
سیدسجاد موسوی امجد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

با استفاده از شبکه عصبی می توان فرآیندیراکه وقوع آن از یکرابطه خطیپیروی نمیکند پیشبینی کرد.در این تحقیق با تغییر پارامترهایموثر دررفتار لرزهای، قابهای فولادی با اتصال نیمه صلب قابها مدلسازی شدهاند و با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی مطابق با دستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود، تغییر مکان هدف مدلها بدست آمده است و درمجموع ۴۲۰ داده جهت آموزش آماده شده است. در مرحله دوم این تحقیق، ۶۰ درصد زوجهای آماده شده به صورت تصادفی جهت آموزششبکه انتخاب شدهاند و بقیه زوجها جهتتستشبکه عصبی مورد استفاده قرارگرفته اند. نتایج نشان میدهند که تغییر مکان هدفبدستآمده با استفاده از شبکه های عصبی با درصد خطای اندکی نسبتبه حالتدقیق تقریب سازیشده است