سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاوه آهنگری – استادیار و مدیر گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
دانیال بهنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و
سیدرحیم معین السادات – کارشناس ارشد استخراج معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت

چکیده:

هدف از این مطالعه، بکارگیری روشهای هوشمند برای تخمین نشست سدهای سنگریزهای با رویه بتنی میباشد. پیشبینی نشست سد از اهمیت بهسزایی برخوردار است. اما برای پیشبینی آن روابط دقیقی در دسترس نیست. در این تحقیق، تلاش شد تا با استفاده از اطلاعات ۲۴ سد مختلف دنیا بهکمک دو روش اَنفیس و جِپ مدلهایی جهت پیشبینی نشست سدهایCFRتهیه گردد. پارامترهایی چون ارتفاع سدH) فاکتور شکل سدSf) و زمانT) بهعنوان پارامترهای ورودی در نظر گرفته شدند.