سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی نامدار پژمان –
فاطمه بیدی –
علی خردمند –

چکیده:

معلمین یک جامعه، نقشی محوری در تربیت شهروندی فکور و متمدن دارند. یکی از ابعاد فردی معلم، ویژگیهای شخصیتی اوست که میتواند بر نوع تفکرش اثرگذار باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش رگههای پنجگانه شخصیت در پیشبینی تفکر منطقی معلمین اعزامی به مدارس خارج از کشور است. روش انجام پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه ی معلمین اعزامی به کشور امارات در سالهای ۸۷ تا ۹۰ بود. با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان و با شیوه تصادفی ساده، ۹۲ نفر از جمعیت ۱۲۰ نفری معلمان اعزامی انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه رگههای شخصیت فرم کوتاه ۰ سوالی با پایایی ۰/۸۶ و پرسشنامه تفکر غیرمنطقی جونز با پایایی ۰/۸۹ بود. به روش تحلیل سیون پیشرونده، دادهها تحلیل شدند. بر اساس ضرایب از بین متغیرهای پیش بین، روان رنجوزی (۰/۳۹) بیشترین همبستگی را با تفکر غیر منطقی داشت و پس از آن متغیرهای باوجدانبودن (-۰/۳۸)، برونگرایی (-۰/۱۹) قرار داشتند. اما رابطه بین موافقبودن و گشودگی با تفکر غیر منطقی معنادار نشد. در مجموع چهار رگه ی شخصیتی، ۴۷ درصد از واریانس تفکر غیر منطقی را تبیین کردند.