سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی اکبریان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران،دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحمود برقعی – استاد دانشکده عمران،دانشگاه صنعتی شریف
عبدالرضا کبیری سامانی – دانشیار دانشکده عمران،دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بررسی ویژگیهای هیدرولیکی جریانهای دوفازی، یکی از موضوعات مهم و اساسی در مهندسی هیدرولیک است. یکتی از مهم تری الگوهای محتمل در ای جریانها الگوی لختهای میباشد پیشبینی فشار در ای شرایط یکی از مباحث پیچیده میباشد که در مباحتث رراحتی کمتر به نپرداخته شده اس. در ای تحقیق، نتایج حاصل از یک مدل زمایشگاهی شامل تونلی با مقطع دایره مورد استفاده قرار گرفته است. و با استفاده ازشبکه عصبی روش جدیدی جه. تخمی فشار در شرایط هیدرولیکی مختلف ارائه میشود با توجه به پیچیدگی زیاد جریانهای دو فازی پیشبینی میشود که روشهای محاسبات نرم قدرت و دق. بالاتری در مدلسازی ای نوع جریانها داشته باشند