سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی بنی هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
ملیحه مغفوری – دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به گسترش روزافزون استفاده از انرژی باد در تولید انرژی و با توجه به ساختار نامطمئن و گسسته تولید انرژی باد، پیش بینی باد در فواصل زمانی مختلف ضرورت مییابد. در این مقاله از الگوریتمبهینه سازی فاخته ۱ برای تعیین توابع عضویت و پارامترهای فازی تاکاگی سوگنو برای پیش بینی سرعت باد استفاده میشود. پیش بینی سرعت باد برای مزرعه بادی وبرا واقع در جنوب شرقی استرالیابرای افق زمانی نیم ساعته و یک ساعته صورت گرفته است. میزان دقت پیش بینی انجام شده بر اساس روش خطای نسبی ۲ مورد ارزیابی قرار می گیرد.