سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی وفاخواه –
محسن محسنی ساروی –
محمد مهدوی –
سیدکاظم علوی پناه –

چکیده:

پیشبینی رواناب حاصل از ذوب برف یکی از چالشهای مهم در مدیریت حوزههای آبخیز میباشد. تحقیق حاضر باهدف شبیهسازی رواناب حاصل از ذوب برف به کمک نروفازی و دادههای اندازهگیری در حوزه آبخیز طالقان صورت گرفته است بدین منظور ۳۸ تصویر سنجنده مودیس مربوط به سالهای ۲۰۰۳ ۲۰۰۴۲۰۰۵و۲۰۰۶ از سازمان فضایی ایران دریافت گردید و سطح پوشش برف در هر یک از تصاویر استخراج و با توجه به عمق و چگالی برف میزان حجم آب معادل برف در طی سالهای فوقالذکر محاسبه گردید. سپس دادههای ارتفاع بارندگی روزانه، درجه حرارت روزانه، ارتفاع معادل برف روزانه و دبی روزانه در سالهای فوقالذکر در دسترس بوده که ۵۰ % آنها برای آموزش، ۲۵ % برای صحتسنجی و ۲۵ % برای آزمایش مورد استفاده قرار گرفته است. از مدل نروفازی برای پیشبینی رواناب ناشی از ذوب برف استفاده شد. نتایج نشان داد نروفازی دارای کارآیی بالایی در پیشبینی جریان میباشد