سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اصغر مولایی دهکردی – استادمهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف
محمدحسن ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف
عمید واحدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف
محمد بنایی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

رفتارجدایشی ذرات هم دانسیته با توزیع اندازه نرمال دریک بستر سیال بررسی شده است مدلسازی برای ذرات با دو توزیع نرمال متفاوت و سه سرعت مختلف برای هریک از این توزیع ها انجام گرفته است مدت زمان مدلسازی ۳۵ثانیه بوده است سپس بستر به ۳ ناحیه متفاوت تقسیم شده انحراف معیار اندازه ذرات و قطر متوسط درهر ن احیه محاسبه شده است سپس شاخص اختلاطیMixing Index براساس انحراف معیار و سرعت ذرات برای هرناحیه تعریف شده است. تاثیر انحراف معیار و سرعت ذرات درهرلایه متفاوت می باشد از معادلات مشخص شد که شاخص اختلاط با افزایش سرعت بهبود می یابد درواقع شاخص اختلاط با سرعت رابطه مستقیم دارد اما با نسبت انحراف معیار به قطرمتوسط ذرات رابطه عکس دارد.