سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا شیرزاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ، دانشگاه شهی
رضا رحمان نژاد – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

چکیده:

چهار عنصر جانمایی، تعیین راستا، شکل مقطع و ابعاد مغار از عوامل اصلی و تأثیرگذار در طراحی مغار هستند. در این مقاله با در نظر گرفتن نقش تنش و ناپیوستگیهای منطقه، بر روی عنصر تعیین راستای بهینه تأکید شد هاست. زیرا با انتخاب بهترینجهت برای راستای طولی مغار، با کمترین ناپایداری در یالهای مغار مواجه خواهیم شد. ابتدا با دستورالعملهای تجربی راستای مورد نظر برای مغار نیروگاه سد بختیاری انتخاب شد. سپس برای افزایش دقت طراحی از مد لسازی عددی کمکگرفته شد و معیار حجم زون پلاستیک پیرامون فضای حفاری، برای تعیین راستا معرفی شد. به این منظور با استفاده از نرمافزارFLAC3D و تحلیل تنش، حجم پلاستیک پیرامون مغار در ۱۰ راستای مختلف محاسبه شد. با استفاده از معیار حجم پلاستیک پیرامون فضای حفاری شده، راستای با کمترین حجم از زون پلاستیک، به عنوان راستای بهینه مغار نیروگاه انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان میدهد اختلاف کمی بین روش تجربی و مد لسازی عددی وجود دارد که حاکی از صحت روش تجربی و البته اختلاف دقت بین روش تجربی و مد لسازی عددی است. همچنین معیار حجم زون پلاستیک دقت بیشتری از رو شهای دیگرمثل مساحت زون پلاستیک و روش تجربی دارد.