سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حوراء کمالی نژاد – دفتر بازار برق، شرکت برق منطقه ای تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله پیشبینی قیمت متوسط موزون برق در بازار برق ایران که دارای ساختار پرداخت بر اساس پیشنهاد تولید کننده است، مورد توجه قرار میگیرد. با استفاده از روش پیشنهادی این مقاله، قیمت متوسط موزون برق برای دو روز بعد بازار، پیشبینی می- گردد که میتواند فروشندگان برق در بازار را برای دادن پیشنهاد قیمت سودمندتر راهنمایی کند. روش به کار رفته، بر مبنای حداقل مربعات خطاست و از نظر پیاده سازی ساده و در هنگام اجرا سریع و همگراست. علاوه بر این با محاسبه واریانس خطا بازه قابل اطمینان پیشبینی تخمین زده شده است. به این منظور بازه خطای σ۳ که معادل محدوده قابایت اطمینان ۹۰ % برای پیشبینی است، محاسبه و رسم شده است. شبیه سازی روش پیشنهادی برای پیشبینی قیمت متوسط موزون برق در بازار ایران برای تمامی روزهای سال ۸۸ از ابتدای خرداد تا پایان اسفند انجام شده و درصد خطا محاسبه شده است. شبیه سازی های انجام شده نشان میدهد که روش پیشنهادی در این مقاله دارای درصد خطای بسیار کمی است.