سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیوا میردارسلطانی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دررشته هواشناسی کشاورزی
محمود رائینی سرجاز – دنشیاردانشگاه علوم پزشکی ومنابع طبیعی ساری
رامین فضل اولی – استادیاردانشگاه علوم پزشکی ومنابع طبیعی ساری
مریم اسماعیلی دهکردی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دررشته هواشناسی کشاورزی

چکیده:

خشکسالی پدیده ای اقلیمی است که دراثر بالارفتن دماوکمبودآب دراثر بارش با گذشت زمان رخ می دهد بدلیل خزنده بودن این پدیده پس ازبه وقوع پیوستن آثارزیان بارخودرانشان می دهدبایدبااستفاده ازروش های آماریوتجزیه تحلیل آمار بلندمدت حداقل سی سال احتمال وقوع این رویداد درسال های درپیش روبه موقع تامدیران مسئول مربوطه درفرصت کافی نسبت به تعهدات لازم اقدام وبه این وسیله ازبروزاثرهای زیان بارخشکسالی تاحدامکان پیشگیری نمایند. دراین تحقییق بااستفاده از تحلیل آماربارندگی درایستگاه باران سنجی واقع درشمال وشرق استان مازندران احتمال وقوع پدیده خشکسالی بااستفاده ازشاخص های مختلف خشکسالی موردمطالعه قرارگرفت ازجمله حاصل ازاین تحقیق می توان الگوی ترسالی مشخصی طی ده سال اخیردرشرق استان براساس شاخص SPI قابل مشاهده است اشاره کرد.