سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهه حسینیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
سید محمود کاشفی پور – استاد گروه سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران ا
کاظم حمادی – دکتری هیدرولوژی و منابع آب، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

پیشبینی دبی ورودی به مخزن سد، در بهینهسازی مدیریت مخازن آب بسیار موثر میباشد. در این تحقیق به منظور پیش بینی دبی ورودی مخزن سد مارون با استفاده از نرم افزار Alyuda Neurointeligence به مدل آموزش داده شد تا با استفاده از اطلاعات دبی روزانه ایستگاه بالادست سد، دبی ورودی به مخزن سد را در ۱ تا ۴ روز آینده پیشبینی کند. دقت پیشبینی در ۱ روز آینده قابل قبول میباشد. همچنین میتوان گفت که شبکه های عصبی مصنوعی میتوانند دبی ورودی به سد را در ۲ ، ۳ و ۴ روز آینده با دقت خوبی پیشبینی کنند.