سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منوچهر حیدرپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
عبدالله نجیب ایسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

یکی از روشهای نو ظهور در حل مسایل مهندسی جهت مدلسازی سیستمهایی که دارای پیچیدگی زیاد یا عدم قطعیت و یا عدم صراحت بوده و یا داده های کافی از آنها موجود نیست، استفاده از مدل های جعبه سیاه از جمله تئوری مجموعه های فازی و شبکه های عصبی مصنوعی میباشد. مزیت اصلی این تکنیکها نسبت به روشهای رایج این است که در مدت زمان نسبتاً کوتاهی قادر به بررسی تأثیر انواع پارامترهای در دسترس، بر فرآیند مورد بررسی می باشند، بدون آنکه در هر مرتبه نیاز به یافتن رابطه ی پیچیده ی ریاضی موجود بین پارامترهای منتخب باشد. در تحقیق حاضر نیز، با استفاده از این دو تکنیک و بر اساس دبی، میزان درجه حرارت و بارش ماهانه، سری پیوستهای از دبی جریان رودخانه و هر یک از متغیرهای مذکور تشکیل و تاثیر هریک از متغیرهای فوق در توالی های زمانی گذشته بر روی میزان دبی جریان رودخانه در ماههای آینده بررسی شد و میزان دبی رودخانه در ماههای آینده (فروردین تا شهریور ماه) پیش بینی شد.