سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عالیه کاظمی – استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران؛
مهناز حسین زاده – دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق درعملیات

چکیده:

در این تحقیق، تقاضای گاز طبیعی در بخشهای مختلف مصرف شامل خانگی-تجاری، حمل و نقل، صنعت و نیروگاهها، با درنظر گرفتن شاخصهای اقتصادی و اجتماعی و با استفاده از مدلهای رگرسیون و رگرسیون خطی فازی پیشبینی شده است. از دادههای مربوط به سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۹ برای انتخاب مدل مناسب و بررسی اعتبار آن استفاده شده است و تقاضای گاز طبیعی برای هر کدام از بخشهای مختلف، طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ تخمین زده شده است.