سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا نادری نسب – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
علی ناصر –
رحیم خواجویی –

چکیده:

در این پروزه ابتدا منحنی های مختلفی چون میزا ن مصرفکل حاملها؛ میزان عرضه کل حاملها؛ مصرفنهایی حامل هایی چون فراورده های نفتی ؛گازطبیعی ؛وبیوماسو… در زیر بخشهای مختلفی چون خانگی تجاری؛صنعت ؛کشاورزی؛ حمل ونقل و…با استفاده از داده های مربوطه در تراز نامه سا ل ۱۳۸۴ در محیطexcell ترسیم شده اند .سپسبه پیشبینی این نمودارها تا سال ۱۴۰۰ با استفاده از تقریبخطی پرداخته ایم آنگاه با استفاده از ماتریسهای انتقال مربوط به سال ۱۳۸۴ واعمال انها با استفاده از برنامه نویسیvb امکانی فراهم شده است تا با استفاده ازیک برنامه که ورودی آن شامل مصرفدر زیر بخشهای مختلفوخروجی آن میزا ن تولید داخلی استفراهم شود .ضمنا در این برنامه خالص صادرات نیز به صورت ورودی اعمال می گردد. ورودی های برنامه با استفاده از پیشبینی های صورت گرفته برای سال ۱۴۰۰ از نمودارهای مربوطه استخراج شده اند .حال سناریوی تعریف شده به این صورت است که با کم کردن مصرفبرق در زیر بخشخانگی تجاری به اندازه ۴۰ درصد با استفاده از لامپهای کم مصرف؛این کاهشنهایتا خود را در حاملهای مختلفنشان خواهد داد که آن نیز به معنای کاهشدر آلودگی ریستمحیطی وهمچنین صرفه اقتصادی خواهد بود