سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی علی نژادالمشیری – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه گیلان
هادی سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه گیلان
سهیل یکتاپرست – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

تأخیردرتقاطع های چراغدار بخش مهمی از زمان سفر درشبکههای شهری را تشکیل میدهد. همچنین عوامل زیادی در ایجاد تأخیر مؤثرندکه از آن جمله می توان به، زمانبندی چراغراهنمایی، رفتار رانندگان و عابرین پیاده، حجم و نوع حرکاتگردشی و… اشاره کرد. در این مقاله، با استتفاده از اطلاعات جمعآوریشده از چندین تقاطع چراغدار شهر رشت سعی شده است، تابع زمان تأخیر برای حرکتهای مختلف در تقاطع پیشنهاد شتود و درنهایت مدلهای پیشبینی تابع زمان تأخیر در تقاطع چراغدار شهری، با استفاده از رگرسیون خطی و غیرخطی و شبکهعصبی (MLP) و ) RBF )برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، مدل های شبکهعصبی از دقت بیشتری در پیشبینتی تتابع زمتان تت أخیر درتقتاطع چتراغ دار نستبت بتهرگرسیونخطی و غیرخطی داشته است