سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بتول اشرف – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشگاه فردو
محمد موسوی بایگی – دانشیار هواشناسی گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
غلامعلی کمالی – دانشیار گروه هواشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا
کامران داوری – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این پژوهش، جهت بررسی تغییر مصر ف آب گندم در استان خراسان رضوی در دو دهه آینده، ابتدا پارامترهای دمای کمینه، دمای بیشینه، بارش و ساعت آفتابی با استفاده از مدل LARSWG5 طبق سه سناریوی A2, AIB و B1 شبیه سازی شد. سپس تبخیر – تعرق پتانسیل و واقعی به روش هارگریوز – سامانی و بارندگی مؤثر به رو ش فائو محاسبه شده و نیاز آبی این گیاه در ۲۰ سال آینده در مقایسه با دوره پایه ( ۱۳۸۹-۱۳۷۰ ) تعیین گردید . نتایج نشان داد که دمای کمینه و بیشینه در همه ایستگاه های منتخب افزایش خواهد یافت و بیشترین افزایش دمای کمینه طبق هر سه سناریوی مذکور برابر ۳۰/۹، ۴۵/۷۷ و ۲۹/۱۳ درصد در سبزوار دیده خواهد شد . بارش نیز در همه ایستگاه ها به جز تربت جام افزایش خواهد یافت و بیشترین میزان افزایش آن به ترتیب سناریوهای بالا برابر ۳۵/۲۴، ۳۵/۵۶ و ۴۲/۴۹ درصد در گناباد رخ خواهد داد. نتایج همچنین نشان داد که در اثر این تغییرات، نیاز آبی این گندم در اغلب شهرهای استان به جز تربت جام که با افزایشی برابر ۱۷، ۱۴ و ۱۸ درصدمواجه خواهد شد و نیز سرخس که با کاهشی برابر ۱۴، ۱۵ و ۱۵ درصد در دوره رشد گندم مواجه خواهد شد، تغییر محسوسی نخواهد داشت.