سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم کریمی – شرکت برق منطقه ای اصفهان
مریم ذکری – دانشگاه صنعتی اصفهان،
سیدمحمد مدنی – دانشگاه اصفهان

چکیده:

پیشبینی بار به عنوان پای ه برنامه ری زی سیستم های قدرت،شامل پیشبینی اندازه و محل جغرافیایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است.تا کنون روشهای متعددی برای برآورد بلند مدت بار بر مبنای روند گذشته تقاضای باریا بر اساساطلاعات متمرکزانواع مختلف با پیشنهاد شده است که هریک مزایا و معایب خود را دارند.در این مقاله قابلیت شبکه موجک به عنوان یک تقریب زن عمومی در پیش بینی بلند مدت بار بر مبنای پارامترهای اقتصاد ی مؤثر بر بار در ی ک سیستم قدرت مورد بررسی قرار گرفت ه است . نتا یج شب یه- سازیها نشان میدهد ای ن روش از توانا یی قابل توجه ی در پیشبینی بلند مدت بار برخوردار است