سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا ذبیحی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه مهندسی نفت و گاز، عضو انجمن پژوهشگرا
محمد رنجبر – دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه مهندسی نفت و گاز، پژوهشکده انرژی و مح
مهین شفیعی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه مهندسی نفت و گاز، پژوهشکده انرژی و مح

چکیده:

یکی از مهمترین مشکلات در عملیات سیلابزنی آب، ناسازگاری آب تزریقی با آب سازند است که در نتیجه آن رسوب تشکیل میشود. یکی از رسوبهای رایج در این عملیات رسوب سولفات کلسیم است. تشکیل این رسوب در سازند باعث آسیب سازند و افت فشار میگردد. با توجه به اینکه پارامترهایی مانند دما، نرخ جریان، غلظت یونهای کلسیم و سولفات، حجم تزریق شده ، نفوذپذیری سازند و … در افت فشار ناشی از تشکیل رسوب سولفات کلسیم مؤثر هستند و رابطه پیچیدهای بین آنها وجود دارد، با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی مدلی به منظور پیشبینی افت فشار ناشی از تشکیل این رسوب ارائه شده است. این شبکه توانایی پیشبینی افت فشار حاصل از تشکیل رسوب سولفات کلسیم در عملیات سیلابزنی را در بازه دادههای مورد استفاده در طراحی این مدل دارا میباشد.