سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا روکی – دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
فرامرز دولتی اردهجانی – استاد دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
علی مرادزاده – استاد دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
محمود نوروزی –

چکیده:

حفاری زیر تعادلیUBD( توسط سیالات گازدار به طور گسترده در مخازن کم فشار و تخلیه شده به خاطر کم نمودن خسارت سازند و مشکلات حفاری، استفاده میشود. تخمین صحیح افتهای فشار برای جریان سه فازی داخلدالیز چاه در تعیین قدرت هیدرولیکی مورد نیاز در طی حفاری ضروری میباشد. در این مطالعه با استفاده از داده های آزمایشگاهی دانشگاه خاورمیانه آنکاراMETU( افت فشار جریان سه فازی مایع- گاز- جامد در دالیز چاه شیبدار، به کمک شبکه عصبی تخمین زده شد. نتایج نشان داد که شبکه عصبی به خوبی افت فشار را تخمین زده و مقدار خطای متوسط نسبی برای دادهای آموزش و تست کمتر از ۷% است و ضریب همبستگی بین مقدار پیش بینی و آزمایشگاهی حدود۰/۹۹۷میباشد