سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عادل پورنعمترودسری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان،ایر
کورش قادری – استادیار بخشمهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
بهرام بختیاری – استادیار بخشمهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
محمد مهدی احمدی – استادیار بخشمهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

چکیده:

از لحاظ تئوری برای مدل کردن یک سیستم لازم است که روابط ریاضی صریح بین ورودیها و خروجی ها بطور دقیق معلوم باشد. استخراج چنین مدلسازی صریح بسیار مشکل است و در بسیاری از سیستمها این روابط نامعلوم هستند. در این حالت روشهای محاسبات نرم که محاسبات را در شرایط غیردقیق انجام میدهند مورد توجه قرار میگیرند. یکی از انواع روشهای هوشمند، روش گروهی کنترل دادهها (GMDH) است. در این روش به تدریج یک مدل پیچیده در طول ارزیابی مجموعه ورودیها و خروجیها تولید میشود. پیشبینی مشخصات امواج نظیر ارتفاع موج یکی از موضوعات مهم در مهندسی سواحل و بنادر و از ضروری ترین نیاز های اطلاعاتی مرتبط با بهر هبرداری بهینه از آب دریا میباشد. در این تحقیق مدلی بر اساس رویکرد GMDH برای پیش بینی ارتفاع موج با استفاده ازدادههای واقعی امواج دریای خزر که توسط بویه موج نگار واقع در بندر انزلی اندازهگیری شده توسعه داده شده است. نتایج حاصل از توسعه مدل GMDH حاکی از عملکرد بالای این روش در پیش بینی و شناسایی روابط پیچیده بین متغیر ها در مسائل مختلفی نظیر پیش بینی ارتفاع امواج دریا می باشد.