سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک امیرعطایی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آبی، دانشگاه ارومیه
مجید منتصری – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
مهدی یاسی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه .

چکیده:

از فاکتورهای مؤثر در ارزیابی و بررسی خشکسالی، استفاده از داد ههای ثبت شده بارندگی است. در این نوع بررس یها فرض بر این است که در آینده دوره خشکی شدیدتر از دوره بحرانی ثبت شده، اتفاق نخواهد افتاد و با توجه به اینکه ویژگ یهای احتمالاتی پدیده خشکسالی در برنام هریزی و مدیریت سیست مهای منابع اب از اهمیت زیادی برخوردار است، به همین دلیل مد لهای استوکستیکی ( تصادفی) برای تولید سر یهای داد ههای بارندگی که مشخصات آماری آ نها معادل با پارامت رهای آماری داد ههای تاریخی است، ضروری به نظر م یرسند. در این تحقیق از آمار ۵۰ ساله بارندگی طی سا لهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۰ ایستگا ههای سینوپتیک شمال غرب کشور استفاده کرده و با استفاده از مدل اتورگرسیو مرتبه اول اقدام به تولید داد ههای سالیانه به تعداد ۱۰۰۰ نمونه کرده سپس به ارزیابی و پی شبینی احتمال وقوع خشکسالی در محدوده مورد مطالعه با استفاده از شاخصSPI که به عنوان یک شاخص عمومی در جهان شناخته شده، پرداخته شده است. نتایج ب هدست آمده نشا ندهنده قابلی تهای این مدل در ارزیابی احتمالات وقوع یا عدم وقوع خشکسالی با دوره آماری مختلف در منطقه است.