سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیدا محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد انرژی و معماری – دانشگاه تهران – دانشکده معماری

چکیده:

وقتی اصطلاح بحران مصرف انرژی مطرح میشود اولین تصویر ذهنی مسببِ این بحران را وجود وسایل نقلیهی موتوری و کارخانجات صنعتی میدانیم. اما شاخصه های مصرف انرژی در جهان ( ۴۸ % در ساختمانها، ۲۵ % در صنعت و کشاورزی و ۲۷ % در حملونقل) بزرگترین بخش آلایندههایی که باعث این مهم هستند را به معماری نسبت میدهند، بطوریکه ساختمانها تولیدکنندهی بیش از نیمی از دیاکسیدکربن هستند و این بر مسئولیت بزرگ پیش روی معماران و مهندسان ساختمان میافزاید، بنابراین در این دورهی افزایش قیمتهای انرژی و کاهش ذخایر سوختهای فسیلی، تاکید بر محافظت از کرهی زمین و خلق گونههای پایدار انرژی یک ضرورت حیاتی برای جامعهی مدرن شدهاست. لذا در فرصت این مقاله، رفتار پیزوالکتریکی مواد که راهی پایدار برای تولید نیروی الکتریسیته میباشد، به چالش کشیده شده است زیرا با توجه به اینکه اثر پیزو الکتریکی از اواخر دههی ۱۸۰۰ کشف شد استفاده از آن به منظور تولید الکتریسیته در فضاهای شهری از حدود دههی ۹۰ شروع شده است و هنوز راه بسیاری به منظور همگانیتر کردن این انرژی تجدیدپذیر و دوستدار محیط در پیش روست. امید است در این مقاله بتوان با شناسایی قابلیتهای این نوع از تبدیل انرژی راه را برای استفادهی بیشتراز آن در زمینهی معماری هموار ساخت.