سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد کریم زاده اصفهانی – اصفهان، شهرک امیرحمزه، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفه
محمدسعید امامی –

چکیده:

در سالهای اخیر درختان چنار سطح فضای سبز شهر اصفهان به نوعی آفت چوبخوار از پروانههای زنبور مانند آلودگی شدیدی نشان دادند. لاروهای این آفت در حدفاصل بافت زنده و چوب مشاهده شده و خسارت شدید آنها باعث از بین رفتن کامل لایه زاینده پوست و در نتیجه خشک شدن تدریجی درختان چنار میگردد. به منظور شناسایی این آفت از ابتدای بهار سال ۹۸۱۱ همزمان با رویش مجدد درختان، از درختان چنار سطح فضای سبز شهر اصفهان در مناطق مختلف بازدید و از تنه های حاوی آفت، لاروهای آفت در زیر پوست جدا گردید و جهت پرورش به آزمایشگاه منتقل شد. حشرات کامل ظاهر شده برای شناسایی به کشور استرالیا ارسال و با نام علمی Synanthedon caucasica Gorbunov (Lepidoptera, Sesiidae) شناسایی گردید. این گونه در ایران فقط از مازندران و به غیر از ایران، تنها از کشور آذربایجان گزارش شده است. جهت بررسی میزان آلودگی ودرصد خسارت آفت، در هر منطقه شهرداری یک تا سه خیابان انتخاب و در هر خیابان ۰۲ تا ۸۲ درخت بصورت تصادفی بررسی شد. روی هر درخت تا ارتفاع ۸ متری تنه بررسی و تعداد محل خسارت ثبت گردید و براساس تعداد محل آلودگی روی درخت از صفر تا ۸۲ با یک افزایش ۸ تایی، یک شاخص درجه آلودگی به ترتیب از صفر تا ۹۲ در نظر گرفته شد. دادهها سپس توسط آنالیز واریانس یکطرفه و در محیط R.2.10.0 تجزیه و تحلیل گردید. در این تحقیق جمعا از ۰۱۲ درخت چنار با سنین متفاوت از ۸ تا ۸۲ ساله در شرایطی که دارای برگ های سرسبز بودند آماربرداری صورت گرفت