سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سکینه کههنسال واجارگاه – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
محمد معتمدی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
فاطمه کهنسال واجارگاه – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

خشکسالی عبارت است از کمبود بارش باران در دوره ی بلند مدت به نحوی که باعث کمبود رطوبت خاک و کاهش آبهای جاری گردد و بدین طریق باعث عدم تعادل در فعالیت های انسانی و حیات طبیعی گیاهی و جانوریگردد. این پدیده یکی از خطرناک ترین بلاهای طبیعی می باشد که همواره کشور ایران را که در کمربند خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد مورد تأثیر قرار داده و شدت آن نیز در سالهای اخیر افزایش یافته است.خشکسالی یک بحران بی سرو صدا در طبیعت است که نتیجه این بحران، کمی آب برای برخی فعالیت ها، گروهها، یا بخشهای زیست محیطی است.از آنجا که انسان تمام توانایی خود را درجهت رفع نیاز های ضروری اش به کار می گیرد جهت مقابله با این پدیدهخشکسالی به راهکارهای مختلفی از جمله: راهکارهای کوتاه مدت )انتخاب گیاه زراعی سازگاربا خشکی و … ( و راهکارهای بلند مدت )کننترل چرخه هیدرولوژیک آب و … ( متوسل می شود. خشکسالی متأسفانه از ویژگی های سرزمین ایران نیز می باشد و جهت مقابله با آن باید برنامه ریزی های اصولی صورت گیرد و مهمتر از همه عزم و ارادهواقعی مسئولین دست اندر کار را می طلبد.