سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای صنعت توریسم

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

رعنا محمدی ده چشمه – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
مسعود محمدی ده چشمه – کارشناس مدیریت جهانگردی

چکیده:

گردشگری بعنوان بعد چهارمین فعالیت های انسان معاصر بعداز صنعت، خدمات و کشاورزی است که همسو با شکل یابی عاملیت تغییرات شگرفی در بستر وقوع خود و در ابعاد زیست محیطی سیاسی اقتصادی و فرهنگی اجتماعی می شود براین مبنا گردشگری در نواحی روستایی دارای پتانسیل می تواند بعنوان مبدا شکل بخشی به توسعه درون زای پایدار ایننواحی محسوب شود این مقاله در تلاش است به ارزیابی پیامدهای گردشگری از نگاه جامعه میزبان در روستای ده چشمه بپردازد روش انجام پژوهش بصورت اسنادی میدانی است و اطلاعات مورد نیاز عمدتا از منابع معتبر استخراج و براساس اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه و مصاحبه بروش کیفی و کمی نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون کای اسکوئر تحلیل گردیده است.