سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدحمید جوادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مجید ابراهیمی – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی
سمیرامیس شریفان – کارشناس حسابداری
حمید نژادسلیمانی – کارشناس ارشدژئومورفولوژی

چکیده:

درنظر گرفتن خطوط مرزی توسط پدیده های طبیعی همانند رودخانه ها یکی ازمعضلات مهم ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک درکشورمان محسوب می شود به دلیل دینامیکی بودن رودخانه ها همواره با تغییرات اساسی درخطوط مرزی مواجه بوده ایم و درواقع تثبیت مرزهای رودخانه ای نیازمند یک مدیریت محیطی قوی درکنترل این رودخانه است و از آنجا که طبق نظریه قطب رشد مرزها کمترین بهره مندی از درجه توسعه یافتگی را دریافت می کنند این مناطق همواره از محرومیت های بالایی برخوردار بودها ند مدیریت کنترل رودخانههای مرزی کشور به ویژه درقسمت سفلای آن ها یک امرضروری بوده و برکارکردهای مثبت مرزی موثر واقع می شود فرایندهای ماندرشدگی و فلش سیلابهای سالانه میتواند سریعا خط مرزی را تغییر داده و منجر به مناقشات ژئوپلیتیک و حتی نظامی گردد پژوهش حاضر به بررسی علل و عوامل تغییر بستررودخانه مرزی هریرود و پیامدهای ژئوپلیتیک آن مانند تخریب تاسیسات مرز یو سازه های عمرانی مشکلات امنیت مرز تخریب و آب بردگی میله های مرزی و نظام اجتماعی اقتصادی منطقه می پردازد.