سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید اعلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیر اکتشاف معدن شرکت احرار سپاهان
مهدی یزدی – دکتری زمین شناسی از دانشگاه استرالیا، ١٩٩۵ ، عضو هیئت علمی دانشگاه اصف
محمد داستانپور – دکتری زمین شناسی از دانشگاه انگلستان، ١٣٧٠ ، عضو هیئت علمی موسسه آموز
علی بهرامی – دکتری زمین شناسی از دانشگاه اصفهان، ١٣٩٠ ، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفه

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در برگه زمین شناسی طرق با مختصات جغرافیایی ۵۶۶٠١٨ و ٣٧٠١۵٠٢ (در سیستمUTMواقع در حاشیه غربی پلیت ایران مرکزی و چسبیده به حاشیه شرقی بخش سنندجسیرجان می باشد. بررسی نهشته های پالئوزوئیک بالایی در برش ورکمر در شمال اصفهان برمبنای ماکروفسیل ها و میکروفسیل ها صورت پذیرفته است. بررسی کنودونت های این برش منجر به شناسایی چهار زیست زون شد که شاملLower-Middle Varcus Zone, Late Varcus Zone Subterminus Fauna, Insita Fauna است. بر مبنای کنودونت های شناسایی شده سن ژیوتین تا فرازنین آغازین برای سازند بهرام در این ناحیه درنظر گرفته شده است. در این منطقه رسوبات پرمین با یک نبود چینه شناسی بر روی نهشته های دونین قرار گرفته اند. نبود کربونیفر در این منطقه حاکی از وجود یک نبود چینه شناسی و حوضه های رسوبی با پستی و بلندی زیاد در اثر هورست و گرابن می باشد که گویای حرکات قائم خشکی زایی هرسی نین است.