سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حبیب الله فصیحی – دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار

چکیده:

قاچاق کالا در مفهوم نقل و انتقال غیرقانونی کالا از خارج کشور به داخل و بر عکس آن ، سابقهی زیاد و علل گوناگون دارد که عمدتاٌ در ارتباط با ساختار و سیاستهای اقتصادی کشور در بعد کلان است . به همین ترتیب پیامدهای قاچاق نیز متوجه تمام کشور و زندگی آحاد مختلف جامعه است . اما در این میان مناطق مرزی و مرزنشینان به دلیل زندگی در مجاورت مرز ، محرومیت نسبی ، خست محیط طبیعی و مهجوریت ، بیش از مردمان ساکن در مناطق دیگر تحت تاثیر این پدیده قرار دارند . به نظر میرسد گونهای از دور تسلسل میان ناامنی ، نبود سرمایهگذاری ، بیکاری و فقر ، و قاچاق کالا در مناطق مرزیوجود داشته باشد . به این ترتیب که ناامنی مانع جذب سرمایهگذاری در مناطق مرزی شده و پیامد آن عدم ایجاد اشتغال ، بیکاری و فقر است که جمعیت را ناگزیر از دست زدن به کار قاچاق مینماید . قاچاق فعالیتی غیرقانونی است و از این رو قاچاقچی خود را رویاروی قانون و حکومت میبیند و به اشکال مختلف حتی در پناه گروههای مسلّح به این کار مبادرت می-ورزد که حاصل کار درگیری ، آسیب جسمی ، روحی و اجتماعی و در نهایت ناامنی است